Regulamin

Regulamin i sposób pakowania przesyłek

Regulamin świadczenia usług transportowych, dotyczący przewozu Przesyłek Międzynarodowych i Krajowych na terenie Polski i Unii Europejskiej za pośrednictwem Firmy ATRANS.

Korzystający ze świadczonych usług Nadawca oświadcza, że bez zastrzeżeń akceptuje niniejsze Warunki Ogólne. Niżej wymienione Warunki Ogólne są nadrzędne wobec jakichkolwiek rozbieżnych warunków wyznaczonych przez Nadawcę. Warunki Ogólne nie będą zmieniane przez ATRANS ani przez Nadawcę.

List przewozowy

Nadawca oświadcza, że osobiście wypełnił LIST PRZEWOZOWY lub, że został on wypełniony przez pracownika ATRANS zgodnie z jego zaleceniami. Wyżej wymieniony LIST PRZEWOZOWY jest niezbywalny. Nadawca gwarantuje, że jest właścicielem zawartości Przesyłki powierzonej firmie ATRANS lub, że jest właściwie umocowany do działania w imieniu jej właściciela. Nadawca oświadcza, że odpowiednio do swoich kompetencji złożonym na tym LIŚCIE PRZEWOZOWYM podpisem akceptuje niniejsze Warunki Ogólne, jako właściciel, lub w imieniu jego i wszystkich osób posiadających prawa związane z zawartością danej Przesyłki.

Obowiązki i oświadczenia nadawcy:

Nadawca oświadcza że:

 • Przesyłka w ruchu międzynarodowym jest zgodna z wszelkimi przepisami Prawa Celnego, odnoszącymi się do usług świadczonych przez ATRANS, z postanowieniami umów międzynarodowych, których UK oraz EU jest stroną, a także z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju tranzytowym i docelowym. Na żądanie Nadawcy ATRANS wskaże kraje tranzytowe.

Nadawca gwarantuje że:

 • Zawartość przesyłki jest zgodna z opisem w LIŚCIE PRZEWOZOWYM, oraz, że zawartość Przesyłki nie należy do żadnej z kategorii Przesyłek nie transportowanych przez ATRANS.
 • Adres Odbiorcy jest poprawny i kompletny (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu).
 • Zawartość Przesyłki powierzonej ATRANS jest zapakowana w sposób wytrzymujący warunki przeładunku i przewozu właściwe dla sektora transportu lądowego, opakowanie zapewnia bezpieczeństwo transportu, nie naraża paczki na ubytek i uszkodzenie, jak również nie stanowi zagrożenia dla osób trzecich.
 • Wszystkie informacje wymienione w LIŚCIE PRZEWOZOWYM i wszelkich innych wymaganych dokumentach są prawdziwe i kompletne.
 • Zabezpieczy ATRANS od wszelkich szkód wyrządzonych stronom trzecim i poniesie odpowiedzialność za wszelkie reklamacje, odszkodowania, kary pieniężne oraz koszty wynikające z uchybień Nadawcy wobec wymienionych Przepisów Prawnych i wynikających z nich powinności.
 • W przypadkach opisanych w niniejszym artykule, Nadawca poniesie samodzielnie całkowite koszty i wydatki związane z przewozem danej wysyłki oraz wydatki poniesione w związku z jej zwrotem do Nadawcy oraz magazynowaniem.
 • Nadawca podpisując list przewozowy oświadcza ze zapoznał sie z regulaminem swiadczenia usług przez firmę Atrans, jest on dla niego jasny i zrozumiały oraz ze akceptuje wszystkie jego punkty.

Obowiązki i oświadczenia przewożnika:

 1. ATRANS zobowiązuje się do należytego wykonania usługi.
 2. ATRANS zastrzega sobie prawo odmowy przewozu lub kontynuowania przewozu przesyłek, które mogą obniżyć jakość wykonywanych usług.
 3. W celu wysłania powierzonych paczek ATRANS stosuje wszelkie zgodne z prawem sposoby i środki, a także współpracuje z różnorodnymi podwykonawcami, przedstawicielami, pośrednikami i przewoźnikami, których uważa się za z góry zaaprobowanych przez Nadawcę.

Kontrola paczek:

 1. Pracownicy ATRANS mogą sprawdzić, zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego czy Przesyłka rzeczy odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w LIŚCIE PRZEWOZOWYM oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, zamieszczając wynik sprawdzenia w LIŚCIE PRZEWOZOWYM lub dołączonym do niego protokole.
 2. ATRANS zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów w deklarowanej wstępnie przez Nadawcę wadze PACZEK i do korygowania cen.

Reklamacja:

 1. Wszelkie reklamacje i roszczenia Nadawca/Odbiorca powinien sporządzać na piśmie i przesłać do siedziby ATRANS w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty wystawienia LISTU PRZEWOZOWEGO. Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane.

Towary nie transportowane przez ATRANS:

 1. ATRANS nie przewozi towarów, a co za tym idzie może odmówić wykonania usługi lub odstąpić od jej wykonania w razie stwierdzenia, że zawartość Przesyłki jest objęta restrykcjami IATA, że towary, ze względu na wartość lub cechy, nie nadają się do transportu ze względów prawnych, lub bezpieczeństwa, że jest on ograniczony lub wyłączony na mocy ustawy Prawo Przewozowe, jak też na mocy innych przepisów prawa, umów i konwencji międzynarodowych, których Polska i EU jest stroną.
 2. W szczególności ATRANS nie przewozi Przesyłek, których zawartością są:
  • rzeczy niebezpieczne dla zdrowia lub mienia jak substancje łatwopalne, żrące, wybuchowe;
  • gdy Przesyłka zawiera inne towary wymagające deklaracji ADR;
  • narkotyki, leki lub środki psychotropowe;
  • papierosy, alkohol;
  • żywe zwierzęta lub rośliny;
  • zwłoki lub szczątki ludzkie albo zwierzęce;
  • papiery wartościowe, bony towarowe, kamienie lub metale szlachetne, dzieła sztuki lub antyki.

Konwencje:

Międzynarodowy transport drogowy podlega przepisom Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) podpisanej w Genewie 19/05/1956 oraz Protokołowi CMR podpisanemu w Genewie 05/07/1978.

Taryfy, cenniki:

Regulamin, obowiązujące taryfy i cenniki usług świadczonych przez ATRANS są dostępne na stronie internetowej.

Pakowanie i wymiary paczki:

Każda przesyłka powinna być zapakowana w taki sposób aby jej zawartość nie uległa uszkodzeniu bądź zniszczeniu podczas transportu.

Najlepszym opakowaniem dla paczki jest karton, jednakże przyjmujemy również torby, walizki, worki i inne.

Suma długości wszystkich boków przesyłki paczkowej nie powinna przekroczyć 250cm (tj. długość + szerokość + wysokość = max 250cm). Najdłuższy bok nie może przekroczyć 170cm.

Maksymalna waga przesyłki paczkowej to 30kg. Jeżeli paczka waży więcej niż 30kg, należy ją przepakować do kilku paczek których waga nie przekroczy 30kg.

Towary paletowe powinny być zabezpieczone taśmą, lub folią.

Rowery, motocykle, skutery i inne maszyny powinny być opróżnione z wszelkich płynów które mogłyby ulec wyciekowi, powinny być również tak zabezpieczone aby żadne elementy typu, pedały, lusterka, linki nie odstawały od przedmiotu i nie powodowały zahaczenia przez inny przedmiot.

W przypadku gdy przesyłka jest nieprawidłowo spakowana, bądź sposób jej spakowania uniemożliwia dalszy transport przesyłki, przewoźnik ma prawo przepakować przesyłkę i pobrać za wykonaną czynność opłatę w wysokości 10% kosztów wysyłki.

ZA TOWARY NIEWŁAŚCIWIE ZAPAKOWANE, SZKŁO, PORCELANĘ NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI, wysyłka tylko na odpowiedzialność nadawcy.

KOD FACEBOOK
KOD TWITTER
KOD GOOGLE PLUS